Αρχική

Το Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών (Τ.Β.Σ.) του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) προσφέρει στους ενδιαφερόµενους πτυχιούχους ελληνόφωνο Π.Μ.Σ. τριών εξαµήνων µε τίτλο: «Οικονοµική και Πολιτική ∆ιακυβέρνηση στη Ν.Α. Ευρώπη», που εγκρίθηκε µε το Φ.Ε.Κ.2325 τ. Β΄/07-12-2007 και όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2600, τ. Β΄/22-12-2008.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Β.Σ. απονέμει:

Φ.Ε.Κ. Nέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2007

Φ.Ε.Κ. Nέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 2008